Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


V zmysle ustanovenia § 18 a § 18 a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vydáva spoločnosť CURE POINT s.r.o., so sídlom Trieda Andreja Hlinku 51, 949 01 Nitra, IČO: 53 057 732, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 51419/N (ďalej len ako "Predávajúci" alebo „CURE POINT s.r.o.) Reklamačný poriadok, ktorý spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len ,,reklamácia,, ) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.


Článok I.

Úvodné ustanovenia


1. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“) a upravuje práva kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov najmä zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

2. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.

3. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu kupujúci vyhlasuje, ze bol riadne oboznámený s týmto Reklamačným poriadkom a prejavuje s ním súhlas odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

6. Predávajúci vydáva namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.


Článok II.

Záručná doba


1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť zakúpeného tovaru v nasledujúcej dĺžke (,,záručná doba):


A) v prípade potravín a výživových doplnkov určených pre zvieratá a suvenírov do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, pokiaľ sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach, na ktorých je vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlemu pokazeniu, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné vec použiť,

B) pri ostatných výrobkoch (nepotravinárskeho druhu) po dobu 24 mesiacov, ktorá začína bežať od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim v súlade s Kúpnou zmluvou a VOP. Ak je zo strany predávajúceho, výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho stanovená pri konkrétnom tovare alebo jeho časti lehota dlhšia, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu záruku za akosť v tejto dĺžke, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky stanovené dodávateľom výrobku alebo jeho výrobcom, ktoré sú nutné na uplatnenie rozšírenej záruky a ktoré sú kupujúcemu známe. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade použitého spotrebného tovaru , kedy je záručná doba stanovená na polovicu zákonnej doby pre uplatnenie práv z vadného plnenia, pokiaľ predávajúci nestanoví záručnú dobu dlhšiu.

2.V prípade, že kúpna zmluva, záručný list, reklama, či obal tovaru určujú rozdielne dĺžky záručnej doby, platí doba z nich najdlhšia.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim, v prípade, že je predmetom nákupu niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia poslednej časti tovaru.

4. Po dobu záručnej doby sa predávajúci zaväzuje, že tovar alebo jeho časť budú po stanovenú dobu spôsobilé na použitie pre dohodnutý alebo obvyklý účel, a že si zachovajú dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.Článok III. - Postup pri uplatnení reklamácie – miesto, lehota, spôsob


1. Miestom pre zaslanie reklamácie je zásielka doručená na adresu CURE POINT s.r.o., P.O. BOX 51A, 949 01 Nitra. Deň uplatnenia reklamácie začína plynúť dňom doručenia na adresu spoločnosti.

2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podla priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, ze zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade ak kupujúci ihneď po prevzatí tovaru, ktorý je poškodený nespíše s prepravcom protokol o poškodení, nie je možné túto zásielku reklamovať.

3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajucemu. Ak kupujúci nevznesie námietky k neúplnej alebo poškodenej zásielke a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom pri dodaní tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru zistiteľné pri prevzatí tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, ze sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

4. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík má byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), pričom kupujúci je povinný k reklamovanému tovaru pripojiť aj kópiu potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny a Reklamačný formulár predávajúceho, ktorý bude kupujúcim riadne vypísaný, podľa pokynov predávajúceho. Predovšetkým bude Reklamačný formulár obsahovať identifikačné údaje kupujúceho (hlavne kontakt na kupujúceho, spiatočnú adresu, číslo účtu v tvare IBAN a tel. číslo), číslo objednávky a dôvod reklamácie. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebitelovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. V prípade, ak kupujúci spotrebiteľ k reklamovanému tovaru nepripojí uvedené skutočnosti, predovšetkým reklamovaný tovar a informácie, ktoré sú obsiahnuté v Reklamačnom formulári inak, nebude zo strany predávajúceho možné vybaviť reklamáciu z dôvodu nedostatočných informácii. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (pozri nizšie). Osoba uplatňujúca reklamáciu zároveň v reklamácii uvedie spôsob ako si želá byť vyrozumená o vybavení ( ukončení ) reklamácie ( kontaktnú poštovú adresu, email, telefón ).

5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiez doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporučaný aj kupújucemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.


Článok IV. - Vylúčenie zodpovednosti


1. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia na tovare:

- ak vznikli v súvislosti s bežným opotrebením,

- ak boli na tovare vykonané zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,

- ak bol tovar použitý v rozpore s jeho návodom alebo na účely, ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- ak boli spôsobené prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou,

- ak boli spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

- ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou, neodborným nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo nesprávnym skladovaním u kupujúceho,

- ak k vadám došlo neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, pripadne pôsobením elektrostatického výboja

- ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).

2. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, pripadne je možné ich očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

3. Predávajúci ďalej nezodpovedá za zjavné vady kozmetického tovaru, suveníru (ako, výživový doplnok určený pre zvieratá, parfémy, krémy, suveníry a pod.) ak je tento v čase reklamácie už aspoň z časti spotrebovaný.

4. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom chyby). Uvedenie chyby odporúčame uviesť písomnu formu.


Článok V. - Spôsob vybavenia reklamácie


1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

a) Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu vadného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné.

- ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovneé vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne uživať. Za opätovne vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

- ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny

b) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácia však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Lehotu 30 dni je možne po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

c) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

d) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť

e) Predávájúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký sposob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

f) predávajúci ďalej vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dni odo dna uplatnenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odovodnenie zamietnutia reklamácie.

g) V prípade ak bude reklamácia kupujúceho vybavená ako opodstatnená, má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskor do 30 dni po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade ak predávajúci vybavý reklamáciu ako nedôvodnú náklady, ktoré vznikli kupujúcemu v súvislosti s uplatnením reklamácie, bude kupujúci znášať sám.

2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník Slovenskej republiky.

Článok VI. - Záverečne ustanovenia


Tento reklamačný poriadok je platný od 10.5.2021. Tento reklamačný poriadok je k dispoíicii ako dokument na webovej stránke predajcu www.curepoint.eu/skNakupuj u nás a ušetri!