Poučenie na odstúpenie od zmluvy

Poučenie


CURE POINT s.r.o., so sídlom Trieda Andreja Hlinku 51, 949 01 Nitra, IČO: 53 057 732, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 51419/N (ďalej len ako "Predávajúci" alebo „CURE POINT s.r.o.)


o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy1. Právo na odstúpenie od zmluvy:

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní obchodných zmlúv s predávajúcim v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar Nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, a predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní už porušený, bol kupujúcim otvorený a je porušený uzáver ochranného obalu (výživový doplnok určený pre zvieratá v uzavretom obale, suvenír v uzavretom obale, krémy a pod.). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, telefonocky alebo e-mailom) na adresu shop@curepoint.sk alebo poštou na CURE POINT s.r.o., P.O. BOX 51A, 949 01 Nitra. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nasleduje po tomto poučení. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po platnom odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu za objednaný tovar. Predávajúci v prípade odstúpenia od zmluvy neprepláca a nevracia náklady spojené s prepravou, tieto si kupujúci znáša sám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručený vrátený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného nepoškodeného, neotvoreného a nespotrebovaného tovaru späť na našu adresu.

V súvislosti s dodaním tovaru Vás informujeme, že tovar možno vrátiť v prípade odstúpenia od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako bol tovar doručený Vám, prostredníctvom prepravnej firmy a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Osobné vrátenie tovaru nie je možné. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Predávajúcemu

spoločnosti CURE POINT s.r.o., so sídlom Trieda Andreja Hlinku 51, 949 01 Nitra, IČO: 53 057 732, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 51419/N (ďalej len "predavajuci")


- Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Dátum objednania/dátum prijatia (*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Číslo účtu v tvare IBAN pre vrátenie platby:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Dátum:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Nehodiace sa prečiarknite. 

Nakupuj u nás a ušetri!